pisze skargę

Świat nie jest doskonały. Niestety. Nie zawsze jesteśmy traktowani tak, jak na to zasługujemy, czyli tak, jak powinien być potraktowany Człowiek, który załatwia swoją sprawę. A załatwiamy ich sporo – w urzędach, instytucjach, organizacjach etc. I oczekujemy nie tylko tego, żeby sprawę – jako taką – załatwić w ogóle, ale żeby ten ktoś „z drugiej strony barykady” potraktował nas profesjonalnie; żeby wykazał się merytoryczną wiedzą, świadomością swojej roli i – a może przede wszystkim – kulturą osobistą.

Piękna wizja, nieprawdaż?

Cóż, zdarza się, że rzeczywistość nas uwiera i że nasze pragnienie bycia traktowanym po ludzku odbiega znacznie od realiów. Ale przecież zawsze możemy się poskarżyć…

No właśnie! I tu zaczynają się schody! Dlaczego? Z prostej przyczyny – często nie mamy pojęcia, jak napisać skargę i do kogo ją złożyć. Spróbujmy więc razem – krok za krokiem – zająć się tą niebagatelną sprawą.

Musimy sobie najpierw uświadomić, że skarga, o ile nie jest – przykładowo – sposobem zemsty na nielubianym sąsiedzie, współpracowniku, czy zbyt wymagającym nauczycielu, stanowi nadzwyczaj przydatne narzędzie. Pomaga nam w dochodzeniu swoich praw i jest ratunkiem, kiedy spotykamy się ze złośliwością, arogancją czy wręcz niedostatkiem kompetencji – w urzędzie, sklepie, szpitalu, szkole i tym podobnych przybytkach.

Art. 63 Konstytucji RP informuje nas o tym, że każdy człowiek ma prawo do składania petycji, skarg i wniosków. Możemy je składać w interesie publicznym, własnym a nawet w interesie innej osoby – rzecz jasna, za jej zgodą. Możemy je kierować do organów władzy publicznej, do organizacji i instytucji społecznych, w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami.

Zapytacie, jak napisać skargę, żeby była merytoryczna?

Otóż musicie wiedzieć, jakie konkretnie sprawy załatwi nam – prawdopodobnie – napisanie skargi. Tak więc skarga może dotyczyć takich kwestii, jak: zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności, naruszenie interesów osoby skarżącej a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw – co doskwiera nam często. Niestety, zbyt często.

Następna sprawa: do kogo taką skargę należy skierować?

Otóż całą procedurę dotyczącą skarg i wniosków reguluje Kodeks postępowania administracyjnego, a konkretnie jego Dział VIII, zatytułowany „Skargi i wnioski”. Zajrzyjcie, proszę, do art. 229. Znajdziecie w nim prawie cały katalog (czyli w tym przypadku – wykaz, spis) organów właściwych do rozpatrzenia skargi. Mówiąc normalnym językiem, dowiecie się z niego, do kogo – na kogo możemy złożyć skargę.

Będzie nam to potrzebne, żeby właściwie ją zaadresować. Ale nie martwcie się, jeśli coś nie wyjdzie z tym adresowaniem i skierujemy naszą skargę nie tam, gdzie trzeba, to organ, który ją otrzymał, przekaże właściwemu adresatowi nie później, niż w ciągu 7 dni, zawiadamiając nas jednocześnie o tym fakcie. Może też zrobić inaczej – w tym samym terminie zwróci ją nam i wskaże, gdzie mamy złożyć swoje pismo.

A teraz, moi mili, podpowiem wam, jak napisać skargę od strony czysto technicznej. Otóż schemat skargi jest w zasadzie taki sam, jak każdego pisma urzędowego. Różnica między skargą a innymi pismami będzie się sprowadzać przede wszystkim do zawartości, do samej treści.

jak napisac skarge

Powracając do – cytowanego wcześniej – Kodeksu postępowania administracyjnego (w skrócie: Kpa), dowiecie się, że o tym, czy pismo jest skargą, czy na przykład wnioskiem, decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna. Więc jeśli napiszecie troszkę nie tak, to trudno. Ale z pewnością poczujecie się lepiej, zdobywając lub doskonaląc umiejętność pisania różnych pism urzędowych, chociażby takich jak skarga.

Pisząc skargę na komputerze stosujemy marginesy o szerokości 2,5 cm. Wykorzystujemy czcionkę Times New Roman, 12 pkt, najczęściej stosowaną do pism urzędowych.

Zaczynamy od lewego górnego rogu, podając swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres (nazwa ulicy, numer domu i ewentualnie lokalu, miejscowość poprzedzona kodem pocztowym). Możemy podać pod spodem nr telefonu i – jeśli zależy nam na takiej formie kontaktu – adres mailowy.

W prawym górnym rogu umieszczamy miejscowość i datę, jak najbliższą dnia złożenia skargi w stosownym urzędzie. Podając datę pamiętajmy, że bardziej profesjonalne jest zapisanie miesiąca słownie, rzecz jasna, w odpowiedniej formie gramatycznej, a więc: 10 grudnia (a nie – 10 grudzień, bo przecież jest tylko jeden grudzień w roku).

Nieco niżej, pod miejscowością i datą, podajemy dane adresata, czyli organu (urzędu, osoby) do którego kierujemy swoją skargę. Musimy pamiętać o zwrocie grzecznościowym – Pan/Pani czy też Szanowny Pan/Szanowna Pani, następnie imię i nazwisko poprzedzone tytułem naukowym (o ile nasz adresat takowy posiada), np. Prof. Andrzej Lubowidzki.

W następnym wierszu, pod imieniem i nazwiskiem, podajemy nazwę urzędu/instytucji z podaniem stanowiska służbowego, np. Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej im. XYZ. Pod tym wszystkim podajemy adres (standardowo: ulica z podaniem numeru, miejscowość poprzedzona kodem pocztowym). Jeżeli nie znamy danych Najważniejszej Osoby w instytucji, do której skarżymy – sprawdzamy na stronie internetowej lub podajemy tylko nazwę organu, np. Miejski Rzecznik Konsumentów w … .

kłotnia

Następna kwestia – to określenie tematu pisma. Zaczynając od lewego marginesu, poniżej wszelkich danych adresowych (nadawcy i odbiorcy pisma), zapisujemy słowo „sprawa”, a następnie po dwukropku zwięźle ją określamy, np. „skarga na zachowanie urzędnika” lub coś w tym rodzaju.

Przechodzimy teraz do samej treści pisma. Tradycyjnie – zaczynamy od zwrotu grzecznościowego, np. „Szanowna Pani Dyrektor”, a następnie przechodzimy do problemu, który nas gryzie. Zaczynamy mniej więcej tak: „Wnoszę skargę na…”, „Proszę o interwencję w sprawie…”. Następnie opisujemy jasno, zwięźle i konkretnie nasz problem, podajemy zaistniałe fakty – w miarę możliwości chronologicznie – i przedstawiamy swoje oczekiwania. Treść skargi kończymy ogólnie przyjętą formułką w rodzaju: „Proszę o pozytywne rozpatrzenie/załatwienie skargi/sprawy.”

Poniżej tekstu pisma, po prawej stronie, umieszczamy zwrot grzecznościowy, np. „Z poważaniem” i podpisujemy skargę – odręcznie, bowiem tak nakazuje dobry obyczaj.

Niestety, na odpowiedź i efekty swojej interwencji będziecie musieli trochę poczekać. Według przepisów Kpa adresat skargi ma miesiąc na jej rozpatrzenie, chociaż zgodnie z prawem – powinien to uczynić bez zbędnej zwłoki, czyli tak szybko, jak to możliwe.

Liczę na to, moi drodzy, że teraz już macie świadomość, jak napisać skargę. Życzę więc powodzenia w jej załatwieniu!

[Głosów:2    Średnia:1.5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here